Left Terugkeren naar winkel
Besteloverzicht

Je winkelwagen is leeg

Gratis verzending boven €65

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

1. Definities

1.1. Onder koper wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Oliodiolivo een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.

1.2. Onder leverancier wordt verstaan Oliodiolivo, gevestigd te Amsterdam

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die on-line tot stand gekomen is, tussen Oliodiolivo en koper.

2.2. Door bij Oliodiolivo een bestelling te plaatsen, geeft koper te kennen met de Algemene Voorwaarden van Oliodiolivo akkoord te gaan.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.4. Oliodiolivo heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.

3.2. De leverancier kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de leverancier van de bestelling van koper. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door de leverancier.

3.4. De leverancier houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

4. Prijzen en betalingen

4.1. De vermelde prijs in een aanbieding is in Euro’s, inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland(indien van toepassing. Verzendkosten naar het buitenland worden apart vermeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van het betreffende land.

4.2. Betaling zal geschieden zoals omschreven op de website.

4.3. Annuleren van een bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur nadat koper een bestelling heeft geplaatst. Dit kan uitsluitend per e-mail: info@oliodiolivo.com. Mocht de leverancier de producten inmiddels hebben verstuurd, dan verwijzen we naar artikel 7.

5. Levering

5.1. Bij leveringen binnen Nederland onder de € 65,- zijn de verzendkosten voor rekening van koper. De maximale verzendkosten bedragen € 6,75. Boven de €65,- zijn de verzendkosten voor de leverancier. Voor leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij koper.

5.2. De leverancier streeft er naar de producten binnen 3 werkdagen, echter uiterlijk binnen 30 dagen, na ontvangst van de betaling te versturen via TNT Post. Bij het niet op tijd bezorgen door TNT Post kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld.

5.3. De leverancier is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat de leverancier toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

5.4. Koper kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door de leverancier in de bevestigingsmail wordt vermeld.

5.5. De leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door de leverancier gedragen.

5.6. Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de door de wet gestelde leeftijdseisen voldoen. De koper verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij aan deze door de overheid gestelde leeftijdseisen voldoet.

5.7. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De leverancier zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6. Overmacht

6.1. De leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door de leverancier en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de koper de leverancier niet tot schadevergoeding aanspreken.

7. Retourneren

7.1. De leverancier doet er alles aan om koper via de website te informeren over haar producten.

7.2. Indien er een fout is gemaakt door de leverancier, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen zeven (7) werkdagen aan koper worden teruggestort.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door de leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van de leverancier totdat koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

9. Garantie

9.1. Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.

9.2. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.

9.3. De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door de leverancier worden uitgesloten.

9.4. Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van een ander oogstjaar te leveren.

9.5. Leverancier garandeert dat, als de door opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van opdrachtgever voldoet, de opdrachtgever de niet aangebroken flessen/ verpakkingen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder kosten kunnen worden geretourneerd. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen/verpakkingen wordt direct door leverancier teruggestort. In rekening gebrachte administratie- en verzendkosten worden niet gerestitueerd.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting)

10.2. Leverancier aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

11. Reclames

11.1. Koper dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na levering te reclameren..

11.2. De koper dient te reclameren door middel van een e-mail aan info@oliodiolivo.com.

11.3. Oliodiolivo is gehouden zo spoedig mogelijk de reclame op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclame te reageren.

11.4. Oliodiolivo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

11.5. Oliodiolivo is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij koper, zijn/haar gezinsleden, of aan derden.

11.6. Oliodiolivo is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van producten op haar website, noch voor technische of elektronische fouten van de on-line aanbiedingen.

12. Privacy

12.1. Op de website van Oliodiolivo wordt gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen.. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oliodiolivo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien het een overeenkomst betreft met een klant die een woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kamer van Koophandel: Amsterdam nr 34203666

BTW nr: NL812920120B01

ING Bank: 5145701